Đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử đối với cá nhân trong lĩnh vực thuế

cap-tai-khoan-giao-dich-dien-tu-ca-nhan

Theo số liệu của tổng cục thuế, đến nay mới chỉ có 205,459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử. Chỉ chiến tỷ lệ rất nhỏ trên tổng số cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế đã đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Tại sao số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử cá nhân thấp?

Số liệu thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, đến nay có 205,459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

Ngoài ra, theo phản ánh của người nộp thuế thì một số Chi cục thuế đã từ chối cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân khi người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan thuế bất kỳ gần nhất, gây khó khăn cho người nộp thuế.

Đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Đẩy mạnh triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đối với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sửa dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX.

Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cá nhân có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế.