Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (Vietnam Startup Foundation – VSF) được thành lập ngày 16/12/2014 theo Quyết định số 1286/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ, với số vốn điều lệ là 5.200.000.000 VNĐ.

Giới thiệu chung:

Quỹ là một quỹ xã hội phi lợi nhuận nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, công dân, nhà khoa học Việt Nam có nguyện vọng, ý tưởng, phương án khởi nghiệp doanh nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất – kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất các sản phẩm, hàng hoá phục vụ đời sống.

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập nhằm hưởng ứng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), thu hút được đội ngũ tri thức, tổ chức, cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học đóng góp vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, tham gia thành lập các doanh nghiệp KH&CN. Mục đích quan trọng nhất của Quỹ là đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có nguyện vọng khởi nghiệp để góp phần tạo ra các bước đột phá trong chuỗi các hoạt động và dự án hỗ trợ khởi nghiệp trên các lĩnh vực kinh tế.

Ngày 16/12/2014, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 1286/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. 

Theo đó, Quỹ là một quỹ xã hội phi lợi nhuận nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, công dân, nhà khoa học Việt Nam có nguyện vọng, ý tưởng, phương án khởi nghiệp doanh nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất – kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất các sản phẩm, hàng hoá phục vụ đời sống. Chức năng cơ bản của Quỹ là sử dụng nguồn vốn của Quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích tổ chức, nhà khoa học, cá nhân là công dân Việt Nam khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sản xuất-kinh doanh, phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng, phát triển, đổi mới khoa học và công nghệ.

Các hình thức hỗ trợ của Quỹ: hỗ trợ, tài trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, trang thiết bị, tư vấn, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình, dự án kinh doanh, dịch vụ, thương mại hoá sản phẩm, xúc tiến chuyển giao, đầu tư đổi mới hoàn thiện công nghệ và tổ chức các buổi diễn đàn, hội nghị, hội thảo, dự án bảo trợ. Quỹ có thể hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ theo nguyện vọng, yêu cầu phù hợp có giá trị tương đương tiền mặt.

Nguồn vốn hình thành Quỹ: (i) vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên; (ii) vốn tự tạo trên cơ sở vận động, tiếp nhận, tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.

Đối tượng hỗ trợ của Quỹ bao gồm:

– Công dân, nhà khoa học Việt Nam; tổ chức, nhóm nhà khoa học có nhu cầu, nguyện vọng, ý tưởng, ước mơ lập nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế, sản xuất-kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ .

– Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khoa học và Công nghệ thực hiện ứng dụng nghiên cứu khoa học và xúc tiến chuyển giao, đổi mới công nghệ ở Việt Nam mới thành lập trong thời gian từ 01 đến 03 năm trở lên đang khó khăn về vốn, kiến thức, kỹ thuật, trang thiết bị, mở rộng quy mô, tạo lập thị trường, v.v.  

Về điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ của Quỹ: thực hiện hỗ trợ, tài trợ theo danh sách đề xuất của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có nguyện vọng khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền các cấp. Quỹ cũng thực hiện hỗ trợ trên cơ sở độc lập khảo sát, đánh giá nhu cầu, nguyện vọng, khả năng, năng lực, chuyên môn thực hiện kết hợp với đặc thù, thế mạnh của vùng, địa phương để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án, dự án khởi nghiệp doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ và Văn phòng đại diện, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc được thành lập theo quy định (nếu có).

Quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động (Bích Thủy).

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (Vietnam Startup Foundation – VSF) được thành lập ngày 16/12/2014 theo Quyết định số 1286/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ, với số vốn điều lệ là 5.200.000.000 VNĐ

Thành viên sáng lập quỹ bao gồm:

– Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và Dịch vụ phát triển kinh doanh ATV Việt Nam.

– Công ty Cổ phần IVALUE (Tên cũ: Công ty Cổ phần IMPERIAL VALUE).

– Công ty Cổ phần Leadvisors Capital Management.

– Bà Phan Thanh Lệ Hằng, Chủ tịch Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội, Cố vấn Tổng Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện tử, Tin học Hà Nội (Hanel).

– Ông Huỳnh Trung Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần IVALUE.

Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

Tôn chỉ, mục đích: 

– VSF được thành lập nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có nguyện vọng, ý tưởng, phương án lập doanh nghiệp, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất các sản phẩm, hàng hóa phục vụ đời sống thực tiễn thông qua việc hỗ trợ, tài trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, trang thiết bị, tư vấn, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình, dự án, kinh doanh, dịch vụ, thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến chuyển giao, đầu tư đổi mới hoàn thiện công nghệ và tổ chức các buổi diễn đàn, hội nghị, hội thảo, dự án bảo trợ, góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế – xã hội của đất nước và nâng cao mức sống người dân.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các Sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ hình thành, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ

Đối tượng tập trung:

– Công dân, nhà khoa học Việt Nam có nhu cầu, nguyện vọng lập nghiệp, khởi nghiệp;

– Tổ chức, nhóm nhà khoa học có nhu cầu, nguyện vọng lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh;

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có nhu cầu mở rộng sản xuất trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Quỹ sẽ tập trung phát triển vào các lĩnh vực:

– Công nghệ thông tin

– Công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp

– Văn hóa

Định hướng hoạt động của quỹ:

– Sử dụng nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và các nguồn vốn thu được do tiếp nhận, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp cho Quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam lập nghiệp, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng, phát triển, đổi mới khoa học và công nghệ vào sản xuất phục vụ đời sống, đổi mới thương mại hóa sản phẩm phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

– Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án tài trợ, hỗ trợ về vốn, vật tư, trang thiết bị, tư vấn, đào tạo phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, kết nối hợp tác, mở rộng quy mô, thị trường.

– Thực hiện các chương trình, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, bảo trợ nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức lập doanh nghiệp, phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng.

– Nhân rộng các mô hình doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ có hiệu quả theo hướng đa dạng, đổi mới, thương mại hóa sản phẩm phục vụ đời sống và có khả năng cạnh tranh, xuất khẩu, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển hội nhập với các nước trên thế giới. 

Tiếp nhận và quản lý tài sản, các khoản tài trợ, viện trợ, hiến tặng theo ủy quyền, uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động tài trợ, hỗ trợ theo hợp đồng hoặc tăng trưởng nguồn vốn

– Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp, tài trợ cho Quỹ. Tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ hợp pháp về tài chính, tài sản của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và thực hiện các hoạt động tài trợ, hỗ trợ phát triển ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong sản xuất phục vụ đời sống.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, các hội, tổ chức phi chính phủ, các cơ sở có chức năng thực hiện các hoạt động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân lập doanh nghiệp khoa học công nghệ về vốn, kiến thức, kỹ năng lập nghiệp, mở rộng quy mô, đối tác, thị trường, phát triển, nâng tầm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng đổi mới, thương mại hóa sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất và tăng doanh thu của doanh nghiệp.

– Tìm kiếm, lựa chọn các công nghệ, các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ có tính ứng dụng vào thực tiễn, phổ biến và đầu tư cho các công nghệ được Quỹ sàng lọc lựa chọn nhằm tạo ra các dự án đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ.

Hỗ trợ xây dựng các chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thí điểm đối với một số doanh nghiệp, tạo mạng lưới cơ sở bền vững nhằm khuyến khích sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng các nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện khoa học công nghệ và các hoạt động khác trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Kế hoạch hoạt động triển khai hoạt động :

Quỹ tích cực hoạt động theo hướng vừa hướng đến tính bền vững về tài chính, vừa tổ chức tài trợ, hỗ trợ, khuyến khích, động viên tổ chức, cá nhân, nhà khoa học là công dân Việt Nam trong lập nghiệp, phát triển kinh tế, đầu tư phát triển ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ  vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm, hàng hoá có chất lượng cao phục vụ đời sống một cách hiệu quả, góp phần thúc đẩy thành công chương trình xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội, làm cho đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh

Giai đoạn 2 năm đầu Quỹ sẽ tập trung vào hỗ trợ cá nhân, nhà khoa học có ý tưởng mới về khoa học và công nghệ, có ước mơ, hoài bão, có ý chí, sức khỏe, nguyện vọng khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp, lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có chí vượt khó vươn lên lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ vào thực tiễn; tổ chức các chương trình, diễn đàn, khởi sự doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ trợ về vốn, các kỹ năng hướng nghiệp, kỹ năng phát triển kinh tế, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp, cách quản lý nguồn tài chính, kết nối tạo việc làm, đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, tiếp cận các điều kiện cần để lập doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng…

Giai đoạn tiếp theo, Quỹ sẽ hướng tới khuyến khích các đối tượng tổ chức thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế theo hướng phát triển thành các doanh nghiệp nhỏ, vừa. Khi có đủ khả năng về nguồn lực, sẽ hỗ trợ, tài trợ, Quỹ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp phát triển với quy mô lớn hơn thông qua kết nối tiếp cận vốn, mở rộng thị trường, tiếp cận nguồn lực trong và ngoài nước để cải thiện hoạt động của doanh nghiệp, tìm các nguồn hỗ trợ cải tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và cung cấp cho họ kiến thức quản lý doanh nghiệp theo hướng phát triển và bền vững. Hàng năm, Quỹ tổ chức đánh giá lại kết quả hoạt động để đúc rút kinh nghiệm cho hoạt động tiếp theo theo hướng phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn Quỹ và tính hiệu quả, sự phát triển của mỗi dự án khoa học và công nghệ được sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ.

Hình thức tổ chức hỗ trợ: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế từ thấp đến cao, từ mô hình kinh tế cá nhân, nhà khoa học đến hình thức, mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ lớn, tạo mạng lưới kết nối doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, kết nối tạo việc làm, mở rộng quy mô, thị trường; chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế, kỹ năng kinh doanh khởi nghiệp khoa học công nghệ, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Nguồn vốn thu hồi được sau khi hết hạn hỗ trợ sẽ tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ cho đối tượng, dự án  khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

Các hoạt động nổi bật:

Sử dụng nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và các nguồn vốn thu được do tiếp nhận, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp cho Quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam lập nghiệp, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng, phát triển, đổi mới khoa học và công nghệ vào sản xuất phục vụ đời sống, đổi mới thương mại hóa sản phẩm phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật

Tiêu chí xét duyệt:

Đối tượng tập trung

– Công dân, nhà khoa học Việt Nam có nhu cầu, nguyện vọng lập nghiệp, khởi nghiệp;

– Tổ chức, nhóm nhà khoa học có nhu cầu, nguyện vọng lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh;

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ có nhu cầu mở rộng sản xuất trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao.