Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. 

Sứ mệnh của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ hướng tới tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, bao gồm nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao.

Định hướng chiến lược

  • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và duy trì số lượng kết quả nghiên cứu khoa học do Quỹ tài trợ được công bố quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi.
  • Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, hỗ trợ kết nối mạng trong các lĩnh vực nghiên cứu.
  • Thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, thu hút nguồn lực cho nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
  • Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng kết quả vào thực tiễn.

Nguyên tắc hoạt động

  • Triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ công khai, dân chủ, bình đẳng.
  • Đánh giá khoa học thông qua Hội đồng KH&CN, chuyên gia tư vấn độc lập.
  • Quản lý chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế.
  • Tài trợ, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và tương đương do tổ chức, cá nhân đề xuất.