Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan Điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ.

SỨ MỆNH

Thúc đẩy nâng cao năng lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh

TÍNH CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
Quỹ thực hiện các hoạt động cấp kinh phí, tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm thương mại; chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.